Sunday, November 30, 2014

Wednesday, November 26, 2014

Friday, November 21, 2014

Bunny's Nov #9

DUSTIN PIKE
TURKEY SIGN IMAGE

COPICS- E43 44 47, V99, C5, T0 BG000 01, Y06, YR07, R27 29

Thursday, November 20, 2014

Wednesday, November 19, 2014

Bunny's Nov #6

LILI OF THE VALLEY
JAMES IN THE SNOW

COPICS- E21, 23, 25, B 21 & 23

Bunny's Nov #5

LILI OF THE VALLEY
JAMES IN THE SNOW


COPICS- E44 47 49, V99, R35 46 59

Monday, November 3, 2014